Nova governança de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19

El President de la Generalitat ha dictat el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova Governança de l’emergència sanitària provocada pel la COVID-19 i inici de l‘etapa de represa la territori de Catalunya, pel qual es determina, amb efectes a partir de les 00:0 hores del dia 19 de juny, la finalització de la fase III del Pla per al desescalada de les mesures extraordinàries per fer front a la pandèmia generada per la COVID-19. En conseqüència, a Catalunya restaran sense efecte les mesures extraordinàries derivades de la declaració de l’estat d’alarma i s’iniciarà “l’etapa de represa”. D’acord amb l’esmentat Decret s’aixequen les restriccions de mobilitat a tot Catalunya.

La consellera de Salut i el conseller d’Interior estan facultats, d’acord amb l’article 5 del Decret 63/2020, de 18 de juny, per adoptar les resolucions necessàries per fer efectives les mesures que han de regir la nova etapa que s’inicia, en la seva condició d’autoritats integrants del Comitè de Direcció del Pla d’actuació de PROCICAT. En exercici d’aquestes facultats els consellers de Salut i d’Interior han adoptat avui mateix una resolució per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, que en síntesi són les següents:

1. MESURES GENERALS

1.1. Deure de protecció.

 • S’estableix un deure de protecció de caràcter general pel qual la ciutadania ha d’adoptar mesures de protecció individual i col·lectiva fonamentades en la higiene freqüent de mans, la higiene de símptomes respiratoris, el manteniment de grups de convivència habitual al més estables possible, la distància física interpersonal de seguretat, l’ús de mascaretes quan no sigui possible mantenir la distància, etc.
 • Les persones amb símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el sistema públic de salut.
   

1.2 Plans sectorials específics i protocols organitzatius.

 • Les mesures previstes en la Resolució han de ser completades amb els plans sectorials  d’activitats que s’han d’elaborar i aprovar d’acord amb el que preveu el Pla de transició del confinament ratificat pel Govern el 25 d’abril de 2020. Els plans ja aprovats han adaptar-se a la nova situació mitjançant un annex específic.
 • Les persones titulars de les distintes activitats són responsables d’adaptar-ne les condicions d’exercici a les mesures i previsions que es continguin en el pla sectorial corresponent.
   

1.3 Protecció de la població vulnerable.

 • Les persones titulars de les distintes activitats son responsables d’establir mesures organitzatives que garanteixin una atenció preferent que minimitzi el temps d’estada a l’interior dels locals o establiments i que hi faciliti la mobilitat de les persones vulnerables.
   

1.4 Seguiment i aplicació de les mesures.

 • Seguiment i avaluació contínua de les mesures previstes en la Resolució en el marc del Pla d’actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.
 • Les persones titulars dels departaments de Salut i d’Interior poden adoptar les mesures necessàries per a l’aplicació de la Resolució.
 • Les persones titulars dels locals, establiments o espais on es duguin a terme activitats obertes a públic i similars han d’identificar una persona responsable de l’aplicació de les mesures organitzatives necessàries.  Per garantir el manteniment de les mesures de protecció individual, que sigui interlocutora amb les autoritat sanitària en cas que es requereixi.
   

1.5 Transparència.

 • Les administracions públiques han de col·laborar per  proveir d’informació la ciutadania sobre l’afectació de la COVID-19.
   

2. MESURES DE PROTECCIÓ I ORGANITZATIVES

2.1 Distància física interpersonal de seguretat entre les persones que no mantenen un contacte proper de forma habitual:

 • 1,5 m en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persones. En cas que no es pugui mantenir aquesta distància serà obligatori l’ús de mascareta. En espais tancats no es poden mantenir distàncies inferiors a 1m.
   

2.2 Ús de mascaretes.

 • Obligatori des dels sis anys en endavant, tractant-se de persones que no mantenen un contacte proper de forma habitual:
 • Quan no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de seguretat d’1,5 m.
 • En tots els mitjans de transport de viatgers per carretera, per ferrocarril i per cable de competència de la Generalitat.
 • Es preveuen un seguit d’excepcions a l’obligació, com ara les dificultats respiratòries i la pràctica esportiva.
   

2.3 Reunions i activitats socials i d’oci.

 • Es permeten reunions familiars i activitats socials, sempre que no es generin aglomeracions.
 • Es considera aglomeració la concentració de persones en espais públics quan no es pot mantenir la distància física interpersonal de seguretat que correspongui en l’espai.
 • Els titulars o responsables de l’organització d’activitats obertes al públic o de prestació de serveis han d’adoptar les mesures organitzatives necessàries.
 • Les administracions públiques han de vetllar per evitar aglomeracions.

MESURES QUE ENTRARAN EN VIGOR EL DIA 25 DE JUNY

2.4 Aforament en espais a l’aire lliure:

a) Norma general: 2,5 m2 per persona.

b) Es podrà rebaixar la distància física interpersonal de seguretat complint totes les condicions següents.

 • Ús mascareta
 • Registre dels assistents o preassignació de localitats
 • Espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i sortida.

-. Mesures de circulació dels assistents per evitar aglomeracions.

2.5 Aforament en espais tancats.

a) Norma general: 2,5 mts. per persona.

b) Espais sectoritzats, amb control de fluxos i sortida independents, amb un màxim de 1000 persones i fins a 2000 persones quan se situen en seients preassignats.

c) Es podrà rebaixar la distància física interpersonal de seguretat complint totes les condicions següents.

 • Ús mascareta
 • Registre dels assistents o preassignació de localitats
 • Mesures de circulació dels assistents per evitar aglomeracions.

2.6 Mesures en congressos, fires i actes similars.

a) Norma general : 2,5 m2 per persona.

b) Es podrà rebaixar la distància física interpersonal d seguretat complint totes les condicions següents.

 • Ús de mascareta.
 • Espais sectoritzats, amb control de fluxos i sortida independents, amb un màxim de 1000 persones i fins a 2000 persones quan se situen en seients preassignats.

2.7. Aforament en establiments i activitats d’hostaleria i restauració.

 • Garantir la distància física interpersonal.
 • S’ha de fomentar la prereserva.

3. Control de compliment de les mesures i règim sancionador:

 • Ajuntaments i Generalitat, en l’àmbit de les seves competències. 

4. Règim transitori:

 • Mentre no s’aprovi l’actualització dels plans sectorials existents, s’aplicaran les mesures contingudes en els plans corresponents a la fase II .
 • En absència de plans sectorials específics, i abans del dia 25 de juny ,s’aplicaran els aforaments màxims següents:
 • Establiments i locals oberts al públic: 50%
 • Espais a l’aire lliure oberts a públic: 75%.

DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya.

RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

Publicat a General