Casal d’estiu de les valls de Cardós (20 de Juliol al 14 d’Agost)

Us informem que s’han obert les inscripcions al Casal d’estiu de les Valls de Cardós per a totes aquelles famílies interessades. Us podeu inscriure enviant un correu electrònic  aodl@vallsdecardos.com, i se us enviarà la documentació necessària per a fer el tràmit i el pagament de la inscripció. El termini d’inscripció és fins el 10 de juliol

El casal d’estiu va adreçat als nens i nenes d’entre 3 i 12 anys. La major part de les activitats seran de caire esportiu, diverses, i adaptades a l’edat dels participants. També es faran activitats d’excursió i coneixement de l’entorn. 

Les dates seran del 20 de juliol al 14 d’agost.

Horari: de 9:00 a 14:00h.

Preus:

 • 1 setmana: 40€ escolaritzats/ 50€ no escolaritzats a la comarca.
 • 2 setmana: 60€ escolaritzats / 80€ no escolaritzats a la comarca.
 • 4 setmanes: 100€ escolaritzats / 120€ no escolaritzats a la comarca.

Ubicació:

La major part dels dies seria a Ribera de Cardós, utilitzant diversos equipaments com el parc infantil, el pati de l’escola i el poliesportiu, a més d’activitats a l’aire lliure. També s’ofereix la possibilitat de desplaçar alguns dies de la setmana les activitats a Tavascan, oferint també activitats a la piscina municipal i a la resta d’equipaments esportius del poble. Així doncs, ens haureu de confirmar la disponibilitat dels pares i mares per a transportar els vostres fills/es en cas que sigui necessari. 

Per més informació podeu trucar al telèfon de contacte del tècnic de la Comunitat de Municipis Cardosencs. 697 384 501 (Joel).

Publicat a General

Obertura instal.lacions municipals

Es comunica a tots els veïns i veïnes que el proper dissabte dia 27 de juny, s’obriran al públic les següents instal·lacions municipals:

 • Piscina municipal de Tavascan
 • Punt d’informació turística
 • Refugi de la Pleta del Prat

S’informa també de la reobertura al públic dels espais municipals següents: sala polivalent, sala d’actes, i local social.

Atesa la situació de pandèmia provocada per la COVID-19 s’han adoptat les mesures necessàries per garantir la seguretat sanitària dels usuaris, així com nova senyalització, en compliment de la normativa dictada per l’autoritat competent.

Per accedir als recintes i als serveis municipals caldrà seguir les mesures d’higiene i seguretat front la COVID-19

Lladorre, 22 de juny de 2020

L’Alcalde

Publicat a General

Nova governança de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19

El President de la Generalitat ha dictat el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova Governança de l’emergència sanitària provocada pel la COVID-19 i inici de l‘etapa de represa la territori de Catalunya, pel qual es determina, amb efectes a partir de les 00:0 hores del dia 19 de juny, la finalització de la fase III del Pla per al desescalada de les mesures extraordinàries per fer front a la pandèmia generada per la COVID-19. En conseqüència, a Catalunya restaran sense efecte les mesures extraordinàries derivades de la declaració de l’estat d’alarma i s’iniciarà “l’etapa de represa”. D’acord amb l’esmentat Decret s’aixequen les restriccions de mobilitat a tot Catalunya.

La consellera de Salut i el conseller d’Interior estan facultats, d’acord amb l’article 5 del Decret 63/2020, de 18 de juny, per adoptar les resolucions necessàries per fer efectives les mesures que han de regir la nova etapa que s’inicia, en la seva condició d’autoritats integrants del Comitè de Direcció del Pla d’actuació de PROCICAT. En exercici d’aquestes facultats els consellers de Salut i d’Interior han adoptat avui mateix una resolució per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, que en síntesi són les següents:

1. MESURES GENERALS

1.1. Deure de protecció.

 • S’estableix un deure de protecció de caràcter general pel qual la ciutadania ha d’adoptar mesures de protecció individual i col·lectiva fonamentades en la higiene freqüent de mans, la higiene de símptomes respiratoris, el manteniment de grups de convivència habitual al més estables possible, la distància física interpersonal de seguretat, l’ús de mascaretes quan no sigui possible mantenir la distància, etc.
 • Les persones amb símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el sistema públic de salut.
   

1.2 Plans sectorials específics i protocols organitzatius.

 • Les mesures previstes en la Resolució han de ser completades amb els plans sectorials  d’activitats que s’han d’elaborar i aprovar d’acord amb el que preveu el Pla de transició del confinament ratificat pel Govern el 25 d’abril de 2020. Els plans ja aprovats han adaptar-se a la nova situació mitjançant un annex específic.
 • Les persones titulars de les distintes activitats són responsables d’adaptar-ne les condicions d’exercici a les mesures i previsions que es continguin en el pla sectorial corresponent.
   

1.3 Protecció de la població vulnerable.

 • Les persones titulars de les distintes activitats son responsables d’establir mesures organitzatives que garanteixin una atenció preferent que minimitzi el temps d’estada a l’interior dels locals o establiments i que hi faciliti la mobilitat de les persones vulnerables.
   

1.4 Seguiment i aplicació de les mesures.

 • Seguiment i avaluació contínua de les mesures previstes en la Resolució en el marc del Pla d’actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.
 • Les persones titulars dels departaments de Salut i d’Interior poden adoptar les mesures necessàries per a l’aplicació de la Resolució.
 • Les persones titulars dels locals, establiments o espais on es duguin a terme activitats obertes a públic i similars han d’identificar una persona responsable de l’aplicació de les mesures organitzatives necessàries.  Per garantir el manteniment de les mesures de protecció individual, que sigui interlocutora amb les autoritat sanitària en cas que es requereixi.
   

1.5 Transparència.

 • Les administracions públiques han de col·laborar per  proveir d’informació la ciutadania sobre l’afectació de la COVID-19.
   

2. MESURES DE PROTECCIÓ I ORGANITZATIVES

2.1 Distància física interpersonal de seguretat entre les persones que no mantenen un contacte proper de forma habitual:

 • 1,5 m en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persones. En cas que no es pugui mantenir aquesta distància serà obligatori l’ús de mascareta. En espais tancats no es poden mantenir distàncies inferiors a 1m.
   

2.2 Ús de mascaretes.

 • Obligatori des dels sis anys en endavant, tractant-se de persones que no mantenen un contacte proper de forma habitual:
 • Quan no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de seguretat d’1,5 m.
 • En tots els mitjans de transport de viatgers per carretera, per ferrocarril i per cable de competència de la Generalitat.
 • Es preveuen un seguit d’excepcions a l’obligació, com ara les dificultats respiratòries i la pràctica esportiva.
   

2.3 Reunions i activitats socials i d’oci.

 • Es permeten reunions familiars i activitats socials, sempre que no es generin aglomeracions.
 • Es considera aglomeració la concentració de persones en espais públics quan no es pot mantenir la distància física interpersonal de seguretat que correspongui en l’espai.
 • Els titulars o responsables de l’organització d’activitats obertes al públic o de prestació de serveis han d’adoptar les mesures organitzatives necessàries.
 • Les administracions públiques han de vetllar per evitar aglomeracions.

MESURES QUE ENTRARAN EN VIGOR EL DIA 25 DE JUNY

2.4 Aforament en espais a l’aire lliure:

a) Norma general: 2,5 m2 per persona.

b) Es podrà rebaixar la distància física interpersonal de seguretat complint totes les condicions següents.

 • Ús mascareta
 • Registre dels assistents o preassignació de localitats
 • Espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i sortida.

-. Mesures de circulació dels assistents per evitar aglomeracions.

2.5 Aforament en espais tancats.

a) Norma general: 2,5 mts. per persona.

b) Espais sectoritzats, amb control de fluxos i sortida independents, amb un màxim de 1000 persones i fins a 2000 persones quan se situen en seients preassignats.

c) Es podrà rebaixar la distància física interpersonal de seguretat complint totes les condicions següents.

 • Ús mascareta
 • Registre dels assistents o preassignació de localitats
 • Mesures de circulació dels assistents per evitar aglomeracions.

2.6 Mesures en congressos, fires i actes similars.

a) Norma general : 2,5 m2 per persona.

b) Es podrà rebaixar la distància física interpersonal d seguretat complint totes les condicions següents.

 • Ús de mascareta.
 • Espais sectoritzats, amb control de fluxos i sortida independents, amb un màxim de 1000 persones i fins a 2000 persones quan se situen en seients preassignats.

2.7. Aforament en establiments i activitats d’hostaleria i restauració.

 • Garantir la distància física interpersonal.
 • S’ha de fomentar la prereserva.

3. Control de compliment de les mesures i règim sancionador:

 • Ajuntaments i Generalitat, en l’àmbit de les seves competències. 

4. Règim transitori:

 • Mentre no s’aprovi l’actualització dels plans sectorials existents, s’aplicaran les mesures contingudes en els plans corresponents a la fase II .
 • En absència de plans sectorials específics, i abans del dia 25 de juny ,s’aplicaran els aforaments màxims següents:
 • Establiments i locals oberts al públic: 50%
 • Espais a l’aire lliure oberts a públic: 75%.

DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya.

RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

Publicat a General

Fase 3 de la desescalada

El proper dilluns dia 8 de juny, el municipi de Lladorre entrarà a la Fase 3 del Pla per a la Transcisió cap a una nova normalitat.

Les condicions per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes per l’estat d’alarma s’estableixen a la darrera ordre publicada al BOE, així com al Pla per a la Transcició cap a una Nova Normalitat 

Per més informació , vegeu les mesures que s’aplicaran en aquesta fase al web de la Generalitat de Catalunya sobre el Pla de Desconfinament progressiu disponible a https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/desconfinament-progressiu/

Cordialment

Ajuntalment de Lladorre

Publicat a General

Obertura al públic de les oficines de l’Ajuntament

Es fa saber que a partir del dilluns 8 de juny l’Ajuntament de Lladorre romandrà obert per realitzar atenció al públic, de dilluns a divendres, de 10 a 14h, amb cita prèvia

La cita prèvia que es podrà demanar per telèfon al 973 62 30 00 o a través del correu electrònic ajuntament@lladorre.ddl.net

Per tal d’accedir-hi caldrà seguir les normes de distanciament i l’ús de mascareta. 

Moltes gràcies

Publicat a General

Dol oficial amb motiu de la pàndemia covid-19

L’Ajuntament de Lladorre es suma al dol oficial declarat a tot el territori en homenatge a les víctimes del coronavirus des d’avui dimecres 27 de maig fins el 5 de juny.

Compartim la tristesa i el desconsol amb tots els ciutadans que han patit els efectes de la pandèmia, manifestem el nostre dol i, alhora, acompanyem en aquests moments les famílies de les víctimes.

Publicat a General

Convocatòria ple extraordinari dijous 28-5-2020

S’informa a tots els veïns que hi haurà Ple amb caràcter extraordinari el proper dijous 28 de maig

Data:  dijous 28 de maig 
Hora:  12:30 hores
Lloc: A distància (plataforma localretmeet per a la celebració dels òrgans col·legiats a distància per part de les administracions locals mitjançant videoconferència, de manera segura i donant compliment al Decret Llei 7/2020, de 17 de març, i el Reial Decret-Llei 11/2020, de data 31 de març.)

ORDRE DEL DIA:

1- Coneixement i ratificació si s’escau, de Decrets d’alcaldia des de la darrera sessió de data 13/3/2020 i altres resolucions de l’Alcaldia.

2- Aprovació del calendari laboral

3- Ratificació aprovació contracte de cessió d’espai amb Orange (Antenes Telefonia Mòbil)

4- Ratificació de la licitació, i de l’adjudicació, si s’escau, de la construcció d’una sala polivalent a la Pleta del Prat per a l’impuls de les activitats de muntanya

5- Informe de la Comissió Especial de Comptes, comptes de l’exercici 2019 Ajuntament i CALP

6- Donar compte de la Liquidació pressupost 2019 Ajuntament i CALP: Aprovació del Pla Econòmic Financer (PEF), i tramesa a la Generalitat i Ministerio Hacienda

7- Conveni relatiu a la nova llar d’infants amb els Serveis Territorials d’Educació de Lleida curs20-21 i l’adhesió al pla pilot.

8- Conveni entre els Ajuntaments que formen part de la Comunitat de Municipis cardosencs sobre l’Escola Bressol

9- Conveni DARP i Ajuntament, gestió forestal

10- Conveni Forestal Catalana, SA. i Ajuntament, cabana Ventolau

11- Acceptació de subvencions Diputació de Lleida i altres entitats

12- Informes d’Alcaldia relatius a assumptes de caràcter municipal, en especial referència al coronavirus

El Ple serà transmès en directe per Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=mx2IdHhgkzo

Publicat a Plens

Finalització obres d’urgència carretera de Lleret

Es comunica, en especial al veïnatge de Lleret, que han finalitzat les obres que es van dur a terme amb caràcter d’urgència pel que fa a l’arranjament dels talussos de la carretera d’accés a aquesta localitat.

Per tant, s’ha restablert mercès a aquesta actuació el tràfic rodat amb totes garanties per aquesta via de comunicació.

S’acompanyen documents gràfics de l’abast de la mateixa.

Publicat a General

Condicions ús obligatori de mascaretes en espais públics

Avui ha sortit publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), l’Ordre SND/422/220, de 19 de maig, per la que es regulen les condicions per l’ús obligatori de mascaretes durant la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19.

S’estableix  l’obligatorietat d’ús de la mascareta en els espais públics sempre que no sigui possible mantenir la distància de seguretat de dos metres entre persones.

La mesura, que entra en vigor demà, serà obligatòria per als major de sis anys i estarà recomanada per als infants d’entre tres i cinc.

S’aconsella l’ús de mascaretes quirúrgiques o higièniques.

Queden fora de l’obligatorietat en els següents casos:

– Les persones amb dificultats respiratòries

– Les que tinguin altres contraindicacions de salut degudament justificades

– Les que per la seva discapacitat o dependència puguin presentar alteracions de conducta.

– Les que estiguin fent activitats incompatibles amb l’ús de la mascareta, com ara beure o menjar.

– Les que es trobin en situacions considerades de causa major.

La mascareta serà obligatòria, tant a la via pública, com en espais a l’aire lliure, i en qualsevol lloc tancat d’ús públic o que estigui obert al públic si no és possible mantenir-hi la distància de seguretat de dos metres entre persones.

De fet, es precisa que l’obligatorietat de l’ús de la mascareta no ha d’anul·lar mesures bàsiques com mantenir la distància o rentar-se les mans.

L’ordre entrarà en vigor demà 21 de maig de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues.

Per més informació podeu descarregar-vos l’OrdreSND/422/220, de 19 de maig.

Publicat a General

Ajuts pel pagament del lloguer de l’habitatge habitual als afectats pel COVID-19

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert convocatòria per a la concessió d’ajuts amb la finalitat de resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer a causa de l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Podeu trobar la informació en el següent enllaç:

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/pagament-del-lloguer/ 

Per més informació podeu trucar al telèfon d’atenció telefònica del Departament d’Habitatge del Consell Comarcal del Pallars Sobirà: 676935596 (de 9:00h a 14:00h).

Publicat a General