Convocatòria ple ordinari dilluns 3 d’Agost

S’informa a tots els veïns que hi haurà Ple amb caràcter ordinari, el proper dilluns 3 d’agost a les 11h en primera convocatòria, i a les 11.30h en segona convocatòria

Data:  dilluns 3 d’agost 
Hora:  11h hores (1a convocatòria). 11h30 (2a convocatòria)
Lloc:   sala de plens casa consistorial 

ORDRE DEL DIA:


1.    Aprovació si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.

2.    Coneixement i ratificació si s’escau, de Decrets d’alcaldia des de la darrera sessió de data 28/05/2020 i altres resolucions de l’Alcaldia. 

3.    Aprovació ajuts festes majors del municipi 2020

4.    Ratificació adjudicació CONCESSIÓ DEMANIAL PER LA INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ D’ESTACIONS DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS AL MUNICIPI DE LLADORRE

5.    Execució ajuts PNAP

6.    Concessió subvenció nens matriculats a les Llars d’infants de Llavorsí

7.    Ampliació Bonificació taxa famílies amb nens matriculats a les Llars d’infants dels municipis de la comarca del Pallars sobirà

8.    Aprovació dels comptes generals, exercici 2019, Aprovació del Pla Econòmic Financer (PEF), i tramesa a la Generalitat , Sindicatura de Comptes i Ministerio Hacienda

9.    APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONOMIQUES PARTICULARS QUE HAURÀ DE REGIR LA LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ  MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT  DE LES PEÇES DE CAÇA  MAJOR ATORGADES A AQUEST AJUNTAMENT TEMPORADA 2020/2021

10.  Acord de canvi de numeració de la finca 12 del carrer únic a Boldís

11.  Regularització retribucions regidories delegades

12.  Adhesió setmana europea de la mobilitat 2020

13.  Moció per la suficiència financera

14.  Acceptació de subvencions

15.  Informes d’alcaldia de contractació

16.  Aprovació de tràmits d’urgència si s’escau

17. Precs i preguntes 

Publicat a General