Convocatòria de ple – 30 maig de 2018

Identificació de la sessió Núm: 3/2018

Caràcter: Ordinària

Dia: Dimecres 30 de maig
Hora 13:00

Lloc: casa consistorial

ORDRE DEL DIA


1. Aprovació, si s’escau de l’acta anterior.

2. Coneixement i ratificació si s’escau, de Decrets i Resolucions de l’Alcaldia.

3. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual de l’article 74 de les normes urbanístiques del POUM de Lladorre

4. Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació obra “Abastament en alta del nucli de Tavascan, Boldís Jussà i Boldís Sobirà”

5. Aprovació, si s’escau, de l’obertura de la Pista d’Accés als Plaus de Boldís

6. Aprovació, si s’escau, ajut festes majors 2018

7. Elecció jutge de Pau i jutge de pau substitut del municipi de Lladorre

8. Aprovació, si s’escau , de la Liquidació I Extinció de la societat de titularitat Municipal Esports d’Hivern Tavascan-Lladorre SA en Liquidació

9. Informes d’alcaldia

10. Coneixement correspondència rebuda i despatxada.

Podeu veure l’arxiu en PDF clicant aquí.

Publicat a Plens