Concurs Secretaria-Intervenció [ACTUALITZACIÓ]

Per acord del ple municipal de l’Ajuntament de Lladorre en sessió del dia 28 de juliol de 2017 s’han aprovat les bases del concurs per a proveir interinament la plaça de secretaria-intervenció de l’Ajuntament de Lladorre així com la convocatòria del corresponent concurs de selecció de personal. La qual cosa es fa pública per tal que les persones interessades pugin presentar la sol·licitud per prendre part en el procés selectiu, acompanyant la documentació necessària al registre general de l’Ajuntament de Lladorre en el termini de vint dies naturals, comptadors a partir del següent al de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. Atès que els darrers dies la pàgina web municipal ha estat inoperativa a causa d’un atac informàtic s’amplia el termini de presentació d’instàncies fins el dia 12 de setembre de 2017.

Podeu veure les bases en aquest enllaç: cliqueu aquí.

Publicat a Documentació, General, Laboral