Nova millora als camins del municipi amb la Diputació

NOTA DE PREMSA

La Diputació de Lleida va publicar al BOP de Lleida en data 29 de desembre de 2016 el Pla de Manteniment de Camins de titularitat municipal per l’anualitat 2016.

La citada convocatòria estava destinada a finançar les actuacions de millora de l’estat de camins, consistents en obres i actuacions de conservació, manteniment i reparacions menors dels camins de titularitat municipal. Els imports a percebre per els Ajuntament de Lleida estava formada per un import fix de 4.000 Euros per Ajuntament i un import variable de 10 Euros per quilòmetre quadrat de superfície del terme municipal.

Atès la petició de subvenció realitzada i l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida de data 31 de juliol de 2017 va acordar concedir a l’Ajuntament de Lladorre la subvenció de 5.480,00 Euros, per realitzar les actuacions en el termini d’un any des de la seva concessió o bé despeses executades durant total l’anualitat de la convocatòria previs a la resolució de la convocatòria.

Aquesta subvenció atorgada per la Diputació de Lleida han permès a l’Ajuntament de Lladorre netejar i acondicionar els camins públics del terme municipi i millorar el talús del Barranc de Boldís; actuació que s’ha dut a terme duran els mesos d’octubre i novembre del 2017.

Actuació realitzada gràcies a la col·laboració de la Diputació de Lleida.

Podeu veure la nota de premsa en aquest enllaç: cliqueu aquí.
Publicat a General